کارگاه آموزشی داستان نویسی

بازدیدها : 150

اولین دوره کارگاه آموزشی داستان نویسی

گروه آموزش های آزاد حضوری و مجازی دانشگاه هنر اصفهان برگزار می کند:
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
اولین دوره کارگاه آموزشی داستان نویسی

🔸مدرس: سرکار خانم دکتر طیبه صابری 

♦️سرفصل دوره:
۱) پیدا کردن ایده
۲) شخصیت شناسی
۳) دیگر عناصر داستان
۴) پلات نویسی
۵) نگارش داستان

♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: ۱۵ دی ماه  

📚نحوه برگزاری: به صورت مجازی
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

گروه آموزش های آزاد حضوری و مجازی دانشگاه هنر اصفهان برگزار می کند:
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
اولین دوره کارگاه آموزشی داستان نویسی

🔸مدرس: سرکار خانم دکتر طیبه صابری 

♦️سرفصل دوره:
۱) پیدا کردن ایده
۲) شخصیت شناسی
۳) دیگر عناصر داستان
۴) پلات نویسی
۵) نگارش داستان

♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: ۱۵ دی ماه  

📚نحوه برگزاری: به صورت مجازی
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.