کارگاه آموزشی اکوسیستم تالاب، تنوّع زیستی گیاهی و جانوری و تالاب‌های بین المللی ایران با رویکرد گردشگری پایدار

بازدیدها : 129

کارگاه آموزشی اکوسیستم تالاب، تنوّع زیستی گیاهی و جانوری و تالاب‌های بین المللی ایران با رویکرد گردشگری پایدار

کارگاه آموزشی اکوسیستم تالاب، تنوّع زیستی گیاهی و جانوری و تالاب‌های بین المللی ایران با رویکرد گردشگری پایدار
 
🔸مدرس: دکتر امیر فرح نسب (دکتری تخصصی علوم و مهندسی محیط زیست_تنوع زیستی و مدرس دانشگاه)

♦️سرفصل دوره:
۱) تعاریف پایه
۲) کنوانسیون بین المللی تالاب‌ها 
۳) رامسر سایت‌های جهان و ایران
۴) تالاب‌های بین المللی و فصلی ایران
۵) انواع تالاب‌ها و تعاریف باتلاق و مرداب
۶) گروه بندیِ اصلی تالاب‌ها و انواع تیپ‌های تالابی
۷) خصوصیات، ارزش‌ها و خدمات تالاب‌ها
۸) عوامل و پیامدهای تخریب تالاب
۹) پوشش گیاهی شاخص زیستگاه‌های تالابی
۱۰) پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهی‌های شاخص زیستگاه‌های تالابی
۱۱) گردشگری پایدار، تجارب، روش‌ها و راهکارها
۱۲) اکوتوریسم با تأکید بر پرنده نگری در تالاب
۱۳) تالاب بین المللی گاوخونی، چالش‌ها و راهکارها
 
🔸مهلت ثبت نام: ۳۰ آبان 
🔸 ۵۰ درصد تخفیف ویژه دانشگاه هنر اصفهان برای دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و فرزندان ایشان 
  
📚نحوه برگزاری: حضوری و مجازی 
🔸روز برگزاری: چهارشنبه ۲۹ آذر (در صورت به حدنصاب رسیدن) 
 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند. 

کارگاه آموزشی اکوسیستم تالاب، تنوّع زیستی گیاهی و جانوری و تالاب‌های بین المللی ایران با رویکرد گردشگری پایدار
 
🔸مدرس: دکتر امیر فرح نسب (دکتری تخصصی علوم و مهندسی محیط زیست_تنوع زیستی و مدرس دانشگاه)

♦️سرفصل دوره:
۱) تعاریف پایه
۲) کنوانسیون بین المللی تالاب‌ها 
۳) رامسر سایت‌های جهان و ایران
۴) تالاب‌های بین المللی و فصلی ایران
۵) انواع تالاب‌ها و تعاریف باتلاق و مرداب
۶) گروه بندیِ اصلی تالاب‌ها و انواع تیپ‌های تالابی
۷) خصوصیات، ارزش‌ها و خدمات تالاب‌ها
۸) عوامل و پیامدهای تخریب تالاب
۹) پوشش گیاهی شاخص زیستگاه‌های تالابی
۱۰) پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهی‌های شاخص زیستگاه‌های تالابی
۱۱) گردشگری پایدار، تجارب، روش‌ها و راهکارها
۱۲) اکوتوریسم با تأکید بر پرنده نگری در تالاب
۱۳) تالاب بین المللی گاوخونی، چالش‌ها و راهکارها
 
🔸مهلت ثبت نام: ۳۰ آبان 
🔸 ۵۰ درصد تخفیف ویژه دانشگاه هنر اصفهان برای دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و فرزندان ایشان 
  
📚نحوه برگزاری: حضوری و مجازی 
🔸روز برگزاری: چهارشنبه ۲۹ آذر (در صورت به حدنصاب رسیدن) 
 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.